Menu
Obec Všesulov
Všesulov

Požární řád obce

Požární řád obce

 závazná vyhláška obec Všesulov

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 2 / 2004

 

 

 

Zastupitelstvo obce  Všesulov  se na svém zasedání dne 11.12.2004 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1

písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 


 

Požární řád obce Všesulov

 

 

Požární řád obce Všesulov upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. Osobou zodpovědnou za dodržování požadovaných podmínek PO je starosta obce.

 

 

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečení požární ochrany v obci

 

(1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zřízena jednotkou sboru dobrovolných hasičů (JSDH, dále též SDH), podle čl. 5 této vyhlášky-Přílohy 2. Je to jednotka SDH Všesulov kategorie JPO V/1.

 

 

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci a
povinnosti osob

 

(1)     Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považuje:

a)       skladování stébelnatých hmot slámy a sena (velkokapacitní seník); požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena konkrétní zodpovědnou osobou-majitelem

b)       truhlářské práce v soukromé truhlářské dílně; požární bezpečnost při provozování této činnosti je zabezpečena majitelem objektu

 

 

(2)     Za dobu se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

a)       sklizeň obilí v letním období; požární bezpečnost v tomto období je zabezpečena konkrétní zodpovědnou osobou a provádí se dle příkazu ke sklizni stébelnatých hmot, který zpracovává provozovatel nebo majitel objektů apod.

b)       abnormální sucho;  v tomto období jsou občané informováni o možném nebezpečí obecním rozhlasem (zákaz kouření na nebezpečných místech, v lese, apod.; zákaz rozdělávání ohňů), kontrolu provádí členové SDH

 

 

Povinnosti fyzických osob a podnikajících fyzických osob.

 

1.          Dodržovat platné předpisy o PO, počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požárů, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm.

2.          Počínat si tak, abych nezpůsobil(a) vznik požáru, zejména dodržovat zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a tepelnými zdroji na požárně nebezpečných místech, nerozdělávat oheň a nevypalovat trávu.

3.          Obstarat a udržovat v použitelném stavu hasicí zařízení a věcné prostředky PO v rozsahu stanoveném předpisy o PO. Umět obsluhovat PHP (přenosný hasicí přístroj).

4.          Zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv v objektech ve svém vlastnictví (min. 1-2 x ročně). Doporučuji uschovat doklad o provedeném čištění a revizi.

5.          Uhasit zpozorovaný požár dosažitelnými prostředky PO, není-li účinný zásah možný, bezodkladně to oznámit na ohlašovnu požáru.

6.          Na výzvu velitele zásahu poskytnout osobní a věcnou pomoc při zdolávání požáru.

 

Pozn.: Obec upravuje řešené oblasti ve vyhlášce, není-li již stanoveno v nařízení kraje jinak.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

(1)     Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru uvedených v čl. 7.

(2)     Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. 1.

 

 

Čl. 5

    Jednotky dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

(1)     Obec zřizuje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce,  uvedené v příloze č. 1. Kategorie, početní stav a vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou uvedeny v příloze č. 2. Přílohy jsou nedílnou součástí požárního řádu obce.

(2)     Členové jednotky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice.

 

 

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požáru a podmínky
pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

(1)     Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah (horní nádrž 500 m3, dolní nádrž        6000 m3) – viz Příloha č. 3

(2)     Obec zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává  jednotce HZS Středočeského kraje územní odbor Rakovník.

(3)     Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku.

(4)     Vlastník pozemku - příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení je povinen zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

 

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár
a způsob jejich označení

 

(1)     Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“nebo „Zde hlašte POŽÁR“.

Obec Všesulov:

a)       Pešek Eduard č.p. 23; tel.: 313 549 387

b)       Telefonní automat - budka s důležitými telefonními čísly

c)        

 

Dále je možno požár nahlásit místním telefonem nebo mobilním telefonem

 

 

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí buď

a)       přerušovaným tónem ruční sirény po dobu několika minut (25 sekund tón – 10 s pauza – 25 s tón ….) nebo

b)       voláním HO -ŘÍ  po dobu několika minut

 

 

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Středočeského  kraje je uveden v příloze č. 4.

 

Čl. 10

Závěrečná a zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší dosavadní požární řád

 

 

Čl. 11

Účinnost

 

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti: 1.1.2005                       Vyvěšeno: 14.12.2004

                                                                                                                             Sejmuto:       30.12.2004

 

Zpracoval: Ing. Václav Beneš                                             

  331 42 Kozojedy 7                                                                             

                  OZO, č. v kat. Z 230/96                                                      starosta obce Všesulov


Příloha č. 1 – Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Podle požárního poplachového plánu kraje

(1)     Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce/města a právnické osoby, podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

(2)     V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

stupeň požárního poplachu

první jednotka PO

druhá jednotka PO

třetí jednotka PO

I.

SDH Všesulov

HZS Rakovník

SDH Čistá

II.

SDH Hvozd

HZS Plasy

 

III.

SDH Slabce

SDH Jesenice

SDH Lužná

 

§ 65 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Příloha č. 2 Kategorie, početní stav a vybavení

 

Dislokace JPO

Kategorie JPO

Počet členů

Minimální počet členů v pohotovosti

Všesulov

V/1

 9

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JSDH Všesulov – základní vybavení

Požární technika a věcné prostředky PO

Počet

PS 12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 – Zdroje vody pro hašení

 

a)       přirozené a umělé

 

Požární nádrž v horní části obce Všesulov o objemu 500 m3 vody

Požární nádrž (rybník) v dolní části obce Všesulov o objemu 6000 m3 vody

 

 

 

Příloha č. 4 – Seznam sil

 

Konkrétní seznam členů SDH Všesulov:        Liprt Jiří – velitel SDH

                                                                              Kotík Václav – starosta SDH

                                                                              Ortcikr L., Skála M., Křížek Fr., Řezáč P.,

                                                                              Šmíd M., Šmíd Z., Diepold M., Peterka P.,

                                                                              Razím Jar. ml.

Veřejné zasedání

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Všesulov je plánováno na

18.9.2022

v 18:00

Upozornění

Na všech kulturních a společenských akcích pořádáných Obcí Všesulov nebo akcích v katastru obce Všesulova jsou pořizovány fotografie a jsou zveřejňovány na webových stránkách a facebooku obce Všesulov.

Pro nesouhlas se zveřejněním fotografií prosím upozorněte pořadatele před zahájením akce.

Aktuální počasí

dnes, neděle 2. 10. 2022
slabý déšť 14 °C 9 °C
pondělí 3. 10. zataženo 13/7 °C
úterý 4. 10. zataženo 16/7 °C
středa 5. 10. zataženo 18/7 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Obec Všesulov
Jsme členy mikroregionuČistá - Senomaty